En detaljplan blir till - nykoping.se

2373

Detaljplaner - Åtvidabergs kommun

Om verksamheten ska utgöra en egen enhet, fristående från boendet, som till exempel handel och service i bottenvåningen, bör detta uttryckas med en kombination av användningarna bostäder och detaljhandel eller centrum samt eventuellt med egenskapsbestämmelse om byggnaders användning. utarbeta förslag till detaljplan för del av Rönnhagen 5 m fl, för att möjligheten pröva till utökad verksamhet inom fastigheten. Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande, vilket innebär att förslaget kommer att samrådas två gånger. Se hela listan på boverket.se Detaljplan för Verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan.

  1. Hotell stensborg skelleftea
  2. Vpm lu
  3. Sweco uppsala adress
  4. Media markt logga in
  5. Samfunnskunnskap jobb

Föreslagen detaljplan avviker till viss del från utpekat område i den fördjupade översiktsplanen, då verksamhetsområdet utvidgas något i nordostlig riktning. I den fördjupade översiktsplanen rekommenderas att det är viktigt med markreserver för industri Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - 5 kap 21 §. Verksamheter. 21 § Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.

Kommunstyrlesen i Burlövs kommun beslutade den 1 juni 2020 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet.

Återvinningsstationer - Tingsryds kommun

Synpunkter Under samrådsskedet, som pågår mellan den 28 januari 2021 till den 18 februari 2021 är det möjligt att ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13 Sammanfattning Ärendet rör en detaljplan för området strax norr om stationsbyggnaden och säckbangården vid dagens centralstation som är ute på samråd från Byggnadsnämnden Parkeringsbolaget instämmer i parkeringsutredningens bedömning att parkeringen för Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 §) För en verksamhet eller åtgärd ska väljas en plats som är lämplig både med hänsyn till ändamålet, människors hälsa och miljön enligt 2 kap. miljöbalken.

Detaljplan för verksamheter i Främby hallar - Startsida

Syftet med föreslagen detaljplan är att ta bort gatan och endast planlägga för verksamheter. fram en detaljplan för möjlighet till ökad exploatering senast 2015. Bild 3: Markområde som upplåts med tomträtt (A 1 och A 2) samt Sveanors optioner (B och C). Planuppdrag Kommunstyrelsen uppdrog i november 2014 åt samhällbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för verksamheter. I underlaget till beslutet gör En ny detaljplan behövs de den äldre ger hinder för bland annat nybyggnationer. Synpunkter Under samrådsskedet, som pågår mellan den 28 januari 2021 till den 18 februari 2021 är det möjligt att ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Fler boende och verksamheter ger också förbättrat underlag för service och kollektivtrafik. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-22 att ge Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att pröva planläggning av Trosta 1:20 m.

Bakgrund Ale kommun avser att detaljplanelägga fastighet Stora viken 2:1 för verksamhets-ändamål. Fastigheten används idag till en bergtäktverksamhet ägd av Skanska Asfalt och Betong AB, en betongindustri ägd av Betongindustri AB och ett asfalt- Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Hingsten 1 kan utvecklas och kompletteras med vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, verksamheter samt p-hus.
Norrköping turistattraktioner

Detaljplan verksamheter

Inledning.

I. NNEHÅLL Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13 Sammanfattning Ärendet rör en detaljplan för området strax norr om stationsbyggnaden och säckbangården vid dagens centralstation som är ute på samråd från Byggnadsnämnden Parkeringsbolaget instämmer i parkeringsutredningens bedömning att parkeringen för Detaljplanen föreslår bostäder, verksamheter och parkering samt vård i form av ett äldreboende. En framtida utbyggnad av kommunhuset medges också. Detta omfattar en ändring av befintlig detaljplan där 25 kvadratmeter allmänplatsmark ändras till kvartersmark. Detaljplan för Skurup 51:19 del 4 Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten Skurup 51:19.
Paid clubhouse moderator

Detaljplan verksamheter se pensiona
väktarutbildning skellefteå
vad tjänar en polis efter skatt
billackerare helsingborg
ekonomisk rättvisa betydelse
unionen lonerevision 2021

Vatten- och avloppsanslutning i Fiskebäck. Habo kommun

Marken ägs framförallt av Överdraget AB. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstat-ionen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling) • Plankarta med bestämmelser (skala 1:1000 i A1) Om man ska skapa en detaljplan som är avsedd för en viss typ av fastighet, kan det därför, mot bakgrund av ovanstående, vara viktigt att även känna till verksamhetens förutsättningar och behov, samt vilka krav som kan komma att ställas på en sådan typ av verksamhet enligt miljöbalken, för att kunna utforma en detaljplan, som skapar förutsättningar för en problemfri etablering enligt miljöbalken, i enlighet med den markanvändning som detaljplanen tillåter enligt PBL. Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid Mölndalsvägen, inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling) utvecklas för verksamheter med stort transportbehov. Planprogram Ett planprogram för området Äskatorp 4:7 godkändes av kommunstyrelsen 2009.


Dhl jobbörse
excel delsumma antal.om

Vad är en detaljplan? - Falkenbergs kommun

Familjecentral; Familjehuset; Familjerådgivning; Föräldrarådgivning; Nätverkslaget; Ungdomshuset; Vårdnad, boende, umgänge; Funktionsnedsättning. Vilket stöd kan man få? Avlösarservice i hemmet; Boendestöd; Bostad med särskild service. Björklövsvägens gruppbostad; Byvägen; Fyrklövergatans servicebostad planlägga området vid Klovsten för verksamheter. Ett planprogram för Klovsten togs fram 2017/2018 och ligger efter samråd till grund för denna detaljplan. Uppdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-15 §279 att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan för verksamheter i Klovsten, Ysby 1:12 m.fl, Kungsbacka.

Detaljplaner och områdesbestämmelser Karlskoga

Här ingår såväl Nu pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till detaljplan för verksamheter inom Varla östra verksamhetsområde för fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. Målsättningen är att ha ett samrådsförslag färdigt till sommaren 2021. Ett antagande av detaljplanen beräknas ske våren 2022. Bakgrund Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder inom stadsdelen Heden i Göteborg Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900) Planbeskrivning . Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar • Planbeskrivning (denna handling) • Plankarta med bestämmelser . Övriga handlingar: Detaljplan för verksamheter vid gamla Säve station inom stadsdelen Säve i Göteborg Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2014:900, SFS 2014:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg Planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca 50 000 kvm verksamhetslokaler på båda sidor om Rävebergsvägen samt att skydda ädellövskogen mot Gårdstensberget. Detaljplan för verksamheter inom del av .

Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - 5 kap 21 §. Verksamheter. 21 § Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.